SVET ZAVODA GLASBENE ŠOLE KOČEVJE, REŠKA CESTA 16, KOČEVJE

razpisuje delovno mesto RAVNATELJA

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09,  65/09, 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D;)  

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:

SVET ZAVODA GLASBENE ŠOLE KOČEVJE, Reška cesta 16, 1330 Kočevje, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje ter kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.   


 

 

 

Glasba je posrednica med duhovnim in stvarnim življenjem.
(Ludwig Achim von Arnim)